© Centrul de Studii Europene Facultatea de Drept- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
- candidații admiși la buget, care au adus actele în original, pot încărca în platfomă dovada plății taxei de înmatriculare și Contractul de studii; - candidații admiși la buget, care nu au depuse actele în original, este necesară aducerea acestora în original, cu dovada taxei de înmatriculare și semnarea Contractului de studii; - candidații admiși la taxă confirmarea poate fi făcută și on line în platformă, cu dovada plății taxei de școlarizare, depunerea actelor în original se va face in intervalul amintit mai sus; - pentru Români de Pretutindeni se aplică cele de mai sus, cu precizările: - candidații admiși la buget (cu bursă și fără bursă) vor încărca doar Formularul de confirmare a locului de studii (Anexa 5 atașată Precizărilor privind admiterea candidaților Români de pretutindeni) (fără dovada plății taxei de înmatriculare și a Contractului de studii); -- candidații admiși la taxă vor încărca Formularul de confirmare a locului de studii (Anexa 5 atașată Precizărilor privind admiterea candidaților Români de pretutindeni) și dovada plății taxei de înmatriculare (fără Contract de studii); - pentru fiecare dintre situații, se va bifa în platformă statusul Confirmat (buget sau taxă).

CONFIRMARE LOC

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși la forma de învățământ cu frecvență au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vedereaefectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe,premii etc.). Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentulare obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nouextras de cont.În cazuri excepționale, extrasul de cont poate fi adus până la începerea anului academic. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia de a depune  dosarul cu actele de studii în original(diploma de bacalaureat, diploma de licenţă însoțită de Suplimentul la Diplomă sau adeverința delicență), de a semna Contractul de studii şi de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei.Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare.În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022/2023 şi să semneze Contractul de studii. După acest termen, candidaţiicare nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.Aceștia trebuie să completeze, dacă este cazul, dosarul de înscriere cu diploma debacalaureat, diploma de licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia matricolă în original, încazul candidaților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență sau, în copie legalizatăpentru candidații admiși la învățământ cu frecvență redusă. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii, vor trebui să depună la dosar copii legalizate ale actelorde studii însoţite de adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior.În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși.Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiindinclusă în taxa de şcolarizare. Necompletarea dosarului de admitere, conform art. 51, 52, și 53, din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului şi laneînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel: a) pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie:Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zilecalendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizarepentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zilecalendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiunide admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentrusemestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte deînceperea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. b) pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie:Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zilecalendaristice de la semnarea Contractului de studii li se va reţine 10% din taxa de şcolarizarepentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zilecalendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar lise va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.c) Candidaţilor admişi la învăţământ cu frecvenţă care se retrag după începerea anuluiuniversitar nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarealocului. În cazul studenţilor înmatriculaţi la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), în ceeace priveşte restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederileContractului de studii. Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor serestituie integral în următoarele situații: a) Candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget; b) Candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare); c) Programul de studii pentru care a optat candidatul nu se organizează și nu doreșteredistribuirea către un alt program. Taxa de înscriere se restituie candidaților doar în cazul în care specializarea la care au fost admiși nu se organizează.
PERIOADA de confirmare a locului: 9 septembrie si 12-15 septembrie (orele 10:00-16:00, la sediul CSE) Pentru confirmarea locului vă rugăm să consultați informațiile de mai jos. DOCUMENTE (save target as): CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE pentru Învăţământ cu Frecvenţă CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă Anexa 5 Formular de confirmare a locului de studii (pentru candidați Români de pretutindeni)