Join us Prima pagina Programe de master Informatii inscriere Contact Centrul de Studii Europene

1.

Diplomă de licență (original) sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.T + foaia

matricolă (original). Pentru absolvenţii anului 2016 - Adeverinţa în original eliberată de

instituţia de învățământ superior unde s-au absolvit studiile, menţionând media generală la

licenţă şi media anilor de studiu;

2.

Diplomă de bacalaureat (original);

3.

Certificat de naştere, în copie legalizată;

4.

Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie

legalizată (dacă este cazul);

5.

Adeverință medicală tip  adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să

menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi

care sunt acestea, dacă este cazul);

6.

Adeverință din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o

a doua specializare); in cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor unui program de

Master este necesară o adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la

buget/taxă și,numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul

7.

2 fotografii tip buletin de identitate;

8.

Formular de inscriere (va fi completat în momentul depunerii actelor)

9.

Copie după cartea de identitate

10.

Dosar plic

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de  guvern din anul înmatriculării la studii). Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii în vederea admiterii în învăţământul universitar de masterat, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie. Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie din acest an pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de facultate. Până la data stabilită pentru semnarea declaraţiei pe propria răspundere, candidaţii declaraţi admişi trebuie să depună la dosarul de înscriere diploma de licenţă/adeverinţa eliberată de facultate în original sau copia legalizată a acesteia, în cazul în care sunt admişi pe locurile cu taxă şi urmează un domeniu la buget în afara UAIC. În caz contrar, vor fi declaraţi respinşi. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
DOCUMENTE SOLICITATE LA ÎNSCRIERE
Conform metodologiei de înscriere, cadidații trebuie să depună următaorele documente