Prima pagina   Despre   Echipa   Activitati   Rezultate  Resurse   Centrul de Studii Europene

 

Despre proiect  

Obiectivul general al proiectului este promovarea și stimularea excelenței in activitățile didactice, in activitățile de cercetare și de diseminare pe tematică privind integrarea europeană. Impactul estimat al proiectului se referă la achiziționarea de cunoștințe multidisciplinare privind procesul de integrare europeană; dezvoltarea competențelor de ințelegere și analiză a mediului european; promovarea cursurilor de integrare europeană in cadrul unei curricula și a unor programe de specializare care nu sunt asociate cu domenii care includ de obicei teme europene; creșterea componentei de formare a universității și a portofoliului de cursuri de formare; sprijinirea formării de specialiști in domeniul accesării fondurilor structurale și de coeziune; dezvoltarea competențelor didactice ale cadrelor didactice incluse in proiect, prin stimularea interesului lor de a crea cursuri noi, conținuturi noi, metodologii noi; imbunătățirea performanțelor universității in cercetare in domeniul studiilor europene; creșterea gradului de relaționare existand intre programele / activitățile universității in domeniul studiilor europene și nevoile societății civile; creșterea vizibilității resurselor și arezultatelor didactice, a cercetării la nivel local, regional, național și internațional; dezvoltarea de parteneriate cu alte universități și cooperare transfrontalieră.  

Principalele rezultate ale proiectului sunt: ​​conceperea a 7 cursuri (noi și existente), 4 activități de cercetare, 2 cărți, 1 conferință internațională in fiecare an, 18 serii de cursuri, 1 concurs de eseuri, participarea la conferințe internaționale și publicarea rezultatelor cercetării, redactarea volumului conferinței, elaborarea unor broșuri.  

Obiectivul general al proiectului este promovarea excelenței didactice și de cercetare in studii europene, precum și promovarea dezbaterii pe teme privind integrarea europeană, prin indeplinirea următoarelor obiective specifice:  

1.   Sprijinirea continuității anumitor cursuri existente in curricula CSE, prin creșterea atractivității și a capacității de adaptare la nevoile de formare ale studenților și prin creșterea rolului formativ și de instruire a cursurilor de invățare, prin utilizarea de noi abordări / perspective oferite de conținut și de metodă;  

 2.  Deschiderea către studenți din domenii de specializare care nu cuprind in mod normal, in curricula lor, cursuri privind integrarea europeană (Geografie, Medicină) și către universități care nu au mai fost incluse in Acțiunea Jean Monnet (Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea Apolonia din Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași);  

3. Stimularea cercetării multidisciplinare in domeniul integrării europene pe principalele teme de interes: dezvoltarea durabilă, dezvoltarea regională și convergența, Politica europeană de vecinătate și vecinătatea estică a UE, dinamica in țările din Europa Centrală și de Est după integrarea in Uniunea Europeană (in acest sens, colaboratori specializați in temele susmentionate au fost cooptați in proiect);  

4.  Valorificarea, dezvoltarea de competențe și creșterea vizibilității resurselor și a rezultatelor didactice și de cercetare ale universității la nivel local, regional și internațional. Proiectul propune, in acest sens, participarea la conferințe, organizarea de evenimente și difuzarea pe scară largă a publicațiilor la nivel regional, național și internațional, inclusiv către grupurile societății civile. in același scop, proiectul include specialiști tineri, in vederea dezvoltării competențelor lor didactice și de cercetare, a celor de organizare de evenimente și de stimulare a dezbaterii pe problematici europene;  

5.   Stimularea dezbaterilor publice și academice pe teme de interes din Uniunea Europeană pentru a crește gradul de informare și de ințelegere in mediul academic și la nivelul societății civile; provocări pentru sistemul de guvernanță european și perspectivele strategice ale Uniunii Europene; sprijinirea continuității in realizarea de cursuri, organizarea de evenimente, dezbateri, seminarii pentru mediul academic și pentru societatea civilă, acțiuni in care Centrul de Studii Europene (CSE) a fost implicat de peste 10 ani;  

6.   Deschiderea către societatea civila -proiectul implică acțiuni care vor fi deschise participării publicului larg, dar dar adresate in special pentru: a. tinerii care să ințeleagă procesul de integrare, și cărora să le fie stimulat sentimentul de apartenență la spațiul european și creșterea gradului de ințelegere a oportunităților, dar și a  responsabilitații in calitate de cetățeni europeni; b. specialiștii din mediul de afaceri, de la instituții publice și organizații nonguvernamentale, interesați in dezvoltarea de competențe profesionale prin intermediul sistemului de invățare continuă in domeniul accesării și implementării fondurilor structurale și de coeziune (competențe relativ noi cerute de piața muncii);  

7.   Stimularea cooperării cu mediul academic din vecinătatea estică (proiectul presupune un curs obligatoriu, organizarea unui eveniment și publicarea de cărți, ca rezultate ale cercetării in colaborare cu profesori din Republica Moldova, in special cu cei de la Universitatea Liberă Internațională, Chișinău).

 

 

© THE CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES - Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Blvd. Carol I, nr. 19, Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.201818
studeur@uaic.ro