ADMITERE
 

 

 

MASTER Teoria riscului si aplicatii

 

Programe

 

 

Obiectiv general:

Completarea ofertei nationale de studii universitare prin dezvoltarea mijloacelor de educatie, formare și perfectionare profesională in domeniul teoriei riscurilor. Concret, se va dezvolta primul centru din Romania, de pregătire (masterat, studii post-universitare) in analiza și evaluarea riscurilor din diverse domenii de activitate. Realizarea acestuia se va face cu sprijinul confirmat al unor reputati specialiști (recunoscuti ca atare) din UE.
Programul este in concordantă cu Cadrul National al Calificarilor in Invătămantul Superior și cu nevoile identificate pe piata muncii, ce au in vedere schimbarile economice și institutionale induse de finantarea prin Fonduri Structurale și prin Fondul de Coeziune a politicilor/programelor și proiectelor din sectorul public. O atentie deosebită trebuie acordată infrastructurilor supuse riscurilor majore: structuri informatice, de comunicatie, sisteme financiare, producerea si transportul energiei, servicii vitale - suport ale activitatii umane.

Obiectivele specifice:

 •  Dezvoltarea unui nou curriculum in domeniul ingineriei riscurilor in vederea creșterii relevantei invătămantului superior pentru piata muncii, cu focalizare pe elementele specifice teoriei și practicii riscurilor, prin programe de master și studii postuniversitare, in conformitate cu Cadrul National al Calificărilor in Invătămantul Superior și cu normativele europene.

 •  Imbunatatirea oportunitătilor de invatare și formare a specialiștilor, din diverse domenii de activitate, in gestionarea riscului, prin invatamant la distanta (platforma e-learning) și imbunatatirea serviciilor de documentare știintifică și bibliotecă.

 • Realizarea acordurilor cu entităti nationale și cu institutii de invătămant și cercetare transnationale in vederea transferului direct de informatii către mediul economico-industrial și către zona socială, precum și a optimizării procesului de formare in context european a specialistilor capabili să analizeze cu metode novatoare riscurile actuale sau potentiale.

Relevanta

Proiectul este relevant in raport cu Strategia Europeană de Ocupare prin formare la distantă și in regim post-universitar: va crea noi abilităti și competente pentru personalul centrelor de cercetare, al firmelor de consultantă și proiectare implicate in proiecte de anvergură care necesită o analiză cost-beneficiu (analiza de risc și senzitivitate a investitiei). El răspunde prioritătilor de creștere a competitivitătii pe termen lung a economiei romanești și de folosire mai eficientă a capitalului uman, prevăzute de CSNR 2007-2013; Know-how-ul dobandit in urma absolvirii programului de studii este obligatoriu in formularea strategiilor de dezvoltare de mediu, transport, energie, sectoriale, de ocupare a fortei de muncă și de sănătate publică.

 

Cadre didactice

 

Cadre didactice titulare

Profesori invitati

Prof. dr. Gheorghe Aniculăesei

Acad. Prof. dr. Maurizio Gumo

Prof. dr. Gelu Bourceanu

Prof. dr. Giuseppe D'Ascenzo

Prof. dr. Ovidiu Carjă

Prof. dr. Antonio Naviglio

Prof. dr. Ennio Cortellini

Prof. dr. Antonio Moccaldi

Prof. dr. Teodor Hăvarneanu

Experti invitati

Prof. dr. Ovidiu Gabriel Iancu

Lect. dr. Massimo Frullini

Prof. dr. Henri Luchian

Lect. dr. Luisa Ferroni

Prof. dr. Ioan Tofan

 

Conf.dr. Bogdan Anastasiei

 

Conf. dr. Mircea Crașmareanu

 

Conf. dr. Mihai Gontineac

 

Conf. dr. Dănut Rusu

 

Conf. dr. Claudiu Volf

 

Lect. dr. Marius Apetrii

 

Lect. dr. Cătălin Borcia

 

Lect. dr. Mirela Campeanu

 

Lect. dr. Mariana Gagea

 

Lect. dr. Dragoş Lucian Gorgan

 

 

Master degree in Risk Theory and Applications

 

The mission

The graduate studies "Risk Theory and Applications" curriculum is strongly connected with the necessity of coagulation of the efforts for systemic organization of the studies in risk theory, the enhancement of their applicability and the dissemination of the results, especially in the context of the great need of implementation in Romania of the European norms in this area.

The "Al. I. Cuza" University of Iasi has human potential, in partnership with other educational institutions of the European Union, to contribute effectively to the creation of a mechanism for teaching and training specialists. These specialists should be capable to analyze, with innovative methods, existing or potential risks and to disseminate the results of the risks analysis and of the vulnerability of processes and phenomena in the economical, industrial, social and scientific sectors.

In this framework, it is proposed a new curriculum in risk theory, in order to increase the relevance of the higher education for the labor market, focusing on specific elements of risk theory and applications, by graduate and postgraduate programs in accordance with the National Framework of Qualifications in Higher Education and the European norms.

This graduate study program offers those skills needed to deal with:

feasibility and risk studies of investment for European and / or national projects

theory and practice of decisions taken under conditions of partial knowledge or perception

solving problems involving manageability risk situations.

The employment opportunities / careers deriving from the skills mentioned above are obviously major and covers the whole range of fields: economics, finance, industry, environment, social area, planning, monitoring, research, etc.

 

The graduate study program is two-year long and is affered to alumni who hold a bachelor's degree or equivalent (in any field). The first year curricula will be presented in an accessible manner, addressing general concepts and results, followed by the second year dedicated (depending on requirements) to the following educational routes: economic and financial risks, natural risks, technological risks, risks in Computer Science.

 

Objectives:

 • Developing a new curriculum in risk theory, in order to increase the relevance of the higher education to the labor market, focusing on specific elements of risk theory and applications, by graduate and postgraduate programs in accordance with the National Framework of Qualifications in Higher Education and the European norms.

 • Improving the learning and training opportunities in risk management,  for specialists in various fields of activity, through distance learning (e-learning platform) and the improvement of scientific documentation and library.

 • Making agreements with national entities and with foreign educational and research institutions to direct the transfer of information toward the economic and industrial environment and toward the social area, as well as to optimize the process of training (in European context) specialists capable to analyze, with innovative methods, existing or potential risks.

 

Curriculum

 

FIRST YEAR

First Semester

 1. Introduction to risk theory

 2. Instability of complex systems

 3. Fuzzy mathematics and applications

 4. Probabilities and statistics

Second Semester

 1. Mathematical methods in risk theory

 2. Cryptography and Codes

 3. Geometrical methods in chaos theory

 4. Differential models in sciences

 

SECOND YEAR

First Semester

 1. Methodologies and techniques for Safety Reports preparation

 2. Safety of the industrial plants with significant risk of accidents

 3. Methods inspired from nature for risk management

 4. Elective Course

a. Data mining in risk analysis

b. Nuclear and radiological security

 

Second Semester

 1. Computer science

 1. Viruses and antiviruses

 2. Reverse engineering and protection techniques

 3. Introduction to network security

 4. Elective Course

a. Petri Nets and applications in risk theory

b. Categorial models in risk theory

B Natural risks

 1. Seismic and volcanic hazards

 2. Biological risks analysis and evaluation

 3. Ecogenomics

 4. Elective Course

a. Applications of risk theory in aeronomy

b. Radiation protection

C. economical and social risks

 1. Risk and decision-making

 2. Risk management

 3. Statistical analysis of financial risk

 4. Elective Course

a. Viruses and antiviruses

b. Introduction to network security

D. technological risk

 1. Nuclear decommissioning

 2. Chemical plants: safety and security

 3. Nuclear Plant Safety

 4. Elective Course

a. Nuclear plant protection

b. Risk and security in medical physics

 

 

Informatii admitere

 

 

Contact:

 

Prof. univ. dr. Ioan Tofan

E-mail: ioantofan@yahoo.it

Phone: 0744572547

 

 

 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro